Anonim Şirketler

ŞİRKET KURULUŞU İÇİN EVRAKLAR ;
1 – ( 2 adet ) Dilekçe (Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış)
2 – ( 2 adet ) Anasözleşme Aslı (Ticaret Sicil Müdürlüğü huzurunda imzalanacak.)
3 – ( 2 adet ) Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilere ait Tescil İmza Beyannamesi ( Ticaret Sicil Müdürlüğünde hazırlanacak )
4 – ( 2 adet ) Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu Aslı (Tüm Yönetim Kurulu İmzalı Kaşeli )
5 – ( 2 adet) Muhasebeci Sözleşmesi Aslı
6 – ( 2’ şer adet ) Ortakların, yönetim kurulu üyelerinin, yetkililerin ve yönetim kuruluna seçilen tüzel
kişinin gerçek kişi temsilcisinin; Kimlik Fotokopisi–Nüfus Kayıt Örneği-İkametgâh
7 – ( 1 Adet ) Belediye Adres Tespit Yazısı ( Asıl )
8 – ( 2 Adet ) Kira Kontratı veya Tapu Senedi ( İşyeri kendisine ait ise ) (Asıl)
9 – ( 2 Adet ) Taahhütname (Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış)
10 – ( 1 Adet ) Hükmü Şahıs Kayıt Beyannamesi (Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış)
11 – (1 Adet ) Meslek Grubu Yazısı (Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış)
12 - (1 Adet ) Şirket kuruluş sermayesinin 1/4 ünün şirket adına bir banka hesabına bloke edildiğine ait yazı ve dekont
13 - ( 2 Adet ) Kurucular Beyanı (Tüm kurucular tarafından imzalanmış)
14 - ( 2 Adet ) Pay sahipleri dışından seçilen Yönetim Kurulu Üyelerin görevi kabul ettiklerine dair imzalı beyan belgesi, (Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri yazılı )
GENEL KURUL:
1 – ( 2 adet ) Dilekçe( Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış)
2 – ( 2 adet ) Noter Tasdikli Genel Kurul Toplantı Tutanağı ( 2 Asıl  ) (TTK 64/4 – 375/f ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı)
3 – ( 2 adet ) Hazır Bulunanlar Listesi ( 1 Asıl – 1 Fotokopi )
4 – (1 Adet ) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı, (Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde)
5 – (2 Adet ) Yönetim Kurulu Gündem Kararı
6 – (2 Adet) Gündemin Yayınlandığı Gazete
7 – (2 Adet) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,
8 - (2 Adet) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (1 Asıl 1 Fotokopi)
9 - (2 Adet) Denetçi Raporu ( Denetim Zorunluluğu Olan Şirketlerde )
10 - (2 Adet) Bilanço-Gelir Tablosu (Bilanço'ya ait Vergi Dairesine yatırılmış Damga Vergisi Makbuzu)Yönetim Kurulu tarafından İmzalı-Kaşeli
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ / MADDE TADİLATI :
1 – ( 2 adet ) Dilekçe( Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış)
2 – ( 1 adet ) Şirket Anasözleşmesinin Değişen Maddesine İlişkin Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Kurul Karar Sureti ( Asıl ) ( Yeni Metin Yazılı )
3 – ( 2 adet ) Şirket Anasözleşmesinin Değişen Maddesine İlişkin Tadil Metni (Bakanlık Temsilcisi ve divan üyelerince imzalı) ( Asıl )
4 – ( 2 adet ) Noter Tasdikli Genel Kurul Toplantı Tutanağı ( 2 Asıl ) (TTK 64/4 – 375/f ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı)
5 – ( 2 adet ) Hazır Bulunanlar Listesi ( 1 Asıl – 1 Fotokopi )
6 – (1 Adet ) Bakanlık Temsilcisi Atama Yazısı (Asıl )
7 – (2 Adet ) Yönetim Kurulu Gündem Kararı
8 – (2 Adet) Gündemin Yayınlandığı Gazete
9 – (2 Adet) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,
10 - (2 Adet) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (1 Asıl 1 Fotokopi)
11 - (2 Adet) Denetçi Raporu ( Denetim Zorunluluğu Olan Şirketlerde )
12 - (2 Adet) Bilanço-Gelir Tablosu (Bilanço'ya ait Vergi Dairesine yatırılmış Damga Vergisi Makbuzu)Yönetim Kurulu tarafından İmzalı-Kaşeli
13 - ( 2 Adet ) Bakanlık iznine tabi olmayan şirketler için internet sitesinde yayınlanması da zorunlu olan yönetim kurulu tarafından karara bağlanmış değişiklik taslağının değiştirilecek mevcut hüküm ile birlikte (eski ve yeni şeklini içerir tadil metni) şirket esas sözleşmesinde gösterilen şekilde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan gazete aslı,
14 - ( 2 Adet ) Genel kurulun şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin kararı, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun alacağı kararın noter onaylı örneği.
SERMAYE ARTTIRIMI :
1 – ( 2 adet ) Dilekçe( Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış)
2 – ( 2 adet ) Noter Tasd.Sermaye Artırımı Yönetim Krl.Karar Sureti ( Kararda Yeni Metin Yazılı)
3 – ( 2 adet ) Sermaye Artırımına İlişkin Ait Tadil Metni (Bakanlık Temsilcisi ve divan üyelerince imzalı)
4 – ( 3 adet ) Noter Tasdikli Genel Kurul Toplantı Tutanağı ( 2 Asıl – 1 Fotokopi ) (TTK 64/4 – 375/f ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı)
5 – ( 2 adet ) Hazır Bulunanlar Listesi ( 1 Asıl – 1 Fotokopi )
6 – (1 Adet ) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı, (Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde)
7 – (2 Adet ) Yönetim Kurulu Gündem Kararı
8 – (2 Adet) Gündemin Yayınlandığı Gazete
9 – (2 Adet) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,
10 - ( 2 Adet ) Sermaye artırımının türüne göre yönetim kurulunca düzenlenmiş beyan,
11 – ( 2 adet ) Eski sermayenin ödendiğine dair YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi ( Asıl )
12 - (1 Adet ) Artırılan nakdi sermayenin %25’inin ödendiğine dair banka dekontu.
13 - (2 Adet) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (1 Asıl 1 Fotokopi)
14 - (2 Adet) Denetçi Raporu ( Denetim Zorunluluğu Olan Şirketlerde )
15 - (2 Adet) Bilanço-Gelir Tablosu (Bilanço'ya ait Vergi Dairesine yatırılmış Damga Vergisi Makbuzu) Yönetim Kurulu tarafından İmzalı-Kaşeli
16 - (2 Adet) Sermaye artırımının iç kaynaklardan yapılması halinde, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan genel kurul tarafından onaylanmış yıllık bilançosuna bağlı olarak düzenlenen YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi aslı,
17 - (2 Adet ) Şirket sermayesi ayni sermaye konularak arttırılıyor ise;
a) Artırılan ayni sermayenin değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları,
b)Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacakyazı
c) Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,
18 - ( 2 Adet ) Rüçhan haklarının sınırlandırılması veya kaldırılmasının gerekçelerini, yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini, primin nasıl hesaplandığını gösterir yönetim kurulu raporu,
19 - ( 2 Adet ) Genel kurulun şirket sözleşmesinin değiştirilmesine, yönetim kuruluna sermayenin artırılması konusunda yetki verilmesine dair kararı ile yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun alacağı kararın noter onaylı örneği ile genel kurul kararına olumsuz oy verenlerin, en az nisabı oluşturan sayıda imzalarını içeren liste ve ortak bir tebligat adresi,
20 - ( 2 Adet ) Artırılan sermayeyi temsil eden payların tamamı değişik esas sözleşmede taahhüt edilmemiş ise iştirak taahhütnamesi,
ŞUBE AÇILIŞI
Başka bir sicil müdürlüğüne kayıtlı şirketin Bucak Şubesinin açılışı :
1 – ( 2 adet ) Dilekçe (Şirket Yetkilileri Tarafından İmzalı ve Kaşeli )
2 – ( 2 adet ) Noter Tasdikli Şube Açılışına İlişkin Yönetim Kurulu Karar Örneği ( Şube Unvanı,Şube Adresi, Sermaye Tahsis Edilip Edilmediği, Şubeyi Temsil ve İlzama Yetkilisi( TC,İkametğah adresi ), Yetki Temsil Şekli ve Şube Faaliyet Konusu Belirtilmiş.)
3 – ( 2 adet ) Şube Yetkililerine Ait Tescil İmza Beyannamesi ( Şube Unvanı Adı Altında ) ( Ticaret Sicil Müdürlükleri Huzurunda )
4 – ( 2’ şer Adet ) Şube Yetkililerine Ait Kimlik Fotokopisi – Nüfus Kayıt Örneği – İkametgâh ( Asıl )
85- ( 2 Adet) Pay sahipleri dışından seçilen Yetkililerin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgeleri (Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri yazılı )
6 – ( 1 Adet ) Belediye Adres Tespit Yazısı ( Asıl )
7 – ( 2 Adet ) Kira Kontratı veya Tapu Senedi ( İşyeri kendisine ait ise ) ( 1 Asıl 1 Fotokopisi )
8 – ( 2 Adet ) Taahhütname (Şirket Yetkilileri Tarafından İmzalı ve Kaşeli )
9 – ( 1 Adet ) Hükmü Şahıs Oda Kayıt Beyannamesi ( Tüzel kişi ) (Şirket Yetkilileri Tarafından İmzalı Kaşeli )
10 – (1 Adet ) Meslek Grubu Yazısı (Şirket Yetkilileri Tarafından İmzalı ve Kaşeli )
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ:
1 – ( 2 adet ) Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),
2 – ( 3 adet ) Adres Değişikliğine ait Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Kararı ( 2 Asıl – 1 Fotokopi )
3 – ( 1 Adet ) Belediye Adres Tespit Yazısı ( Asıl )
4 – ( 2 Adet ) Kira Kontratı veya Tapu Senedi ( İşyeri kendisine ait ise ) (Asıl)
5 – ( 2 Adet ) Taahhütname (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),
HİSSE DEVRİ:
Şirket nama yazılı hisse senedi çıkartmış ise;
1 – ( 2 adet ) Dilekçe( Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış)
2 – ( 2 adet ) Hisse Devrine İlişkin Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Kurul Karar Sureti ( Asıl )
3 – ( 2 adet ) Noter Tarafından Onaylı Pay Defteri İlgili Sayfaları (1 Asıl - 1 Fotokopi )
4 – ( 2 adet ) Hisse Devir Mukavelesi ( Sözleşmesi ) ( Alan ve Satan Tarafından Islak İmzalı ) ( Asıl )
5 - ( 2 Adet ) Hisse devir kararında sermayenin kısmen veya tamamen ödendiğinin beyan edilmesi zorunlu değildir; ancak, kararda belirtilmesi durumunda sermayenin ödendiğinin tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi aslı,
6 – ( 2’ şer adet ) Yeni Giren Ortak Var ise Ait Kimlik Fotokopisi–Nüfus Kayıt Örneği-İkametgâh
7 – ( 2 adet ) Tüzel kişilik ortak oluyor ise;Noter Tasdikli Tüzel kişiliğin iştirak ve temsilci kararı ( Asıl )
SİGORTA ACENTELİĞİ:
1 – ( 2 adet ) Dilekçe (Yönetim Kurulu Tarafından İmzalı ve Kaşeli )
2 – ( 2 adet ) Sigorta Acenteliğinin Alındığına İlişkin Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Karar Sureti ( Asıl )
3 – ( 3 Adet ) Acentelik Sözleşmesi (2 Asıl – 1 Fotokopi )
4 – ( 4 Adet ) Noter Tasdikli Acentelik Vekâletnamesi ( 2 Asıl – 2 Fotokopi )
ACENTELİĞİNİN FESHİ:
1 - ( 2 Adet ) Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)
2 - (4 Adet ) Noter onaylı acentelik sözleşmesi fesihnamesi (2 asıl - 2 fotokopi) .
ŞUBE KAPANIŞI:
1 – ( 2 adet ) Dilekçe (Yönetim Kurulu Tarafından İmzalı ve Kaşeli )
2 – ( 2 adet ) Şube Kapanışına İlişkin Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Karar Sureti ( Asıl )
3 - ( 1adet ) Şubenin merkezi başka bir Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden kayıtlı ise; Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden onaylı, şirketin en son yönetim kurulu üyelerini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.
TASFİYEYE GİRİŞ :
1 – ( 2 adet ) Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış )
2 – ( 3 adet ) Noter Tasdikli Genel Kurul Toplantı Tutanağı ( 2 Asıl – 1 Fotokopi ) (TTK 64/4 – 375/f ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı)
3 – ( 2 adet ) Hazır Bulunanlar Listesi ( 1 Asıl – 1 Fotokopi )
4 – (1 Adet ) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı, (Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde)
5 – (2 Adet ) Yönetim Kurulu Gündem Kararı
6 – (2 Adet) Gündemin Yayınlandığı Gazete
7 – (2 Adet) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,
8 – ( 2 adet ) Tasfiyeye Geçiş ve Sebebine İlişkin Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Karar Sureti ( Asıl )
9 – ( 2 adet ) Yetkililer Tarafından İmzalı ve Kaşeli Tasfiye Başlangıç Bilançosu ( varsa mizan) ( Asıl )
10 – ( 2 adet ) Tasfiye Memurlarına Ait Tasfiye Halinde ibaresi eklenmiş Tescil İmza Beyannamesi ( Asıl )
11 – ( 2’ şer adet ) Tasfiye Memurlarına Ait Kimlik Fotokopisi–Nüfus Kayıt Örneği-İkametgâh
12 – ( 1 Adet ) Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne tasfiye başlangıç bilançosu için yatırılan damga vergisi ücretinin tahsil edildiğine ilişkin Vergi Dairesi Alındısı makbuzu Aslı
13 - ( 2 Adet ) Pay sahipleri dışından seçilen tasfiye memurlarının görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgesi,
14 - ( 1 Adet) Alacaklılara çağrı ilan metni (3 ilan ) (Şirket yetkili tasfiye memurları tarafından imzalı).
15 - ( 2’ şer adet ) Değişmesi halinde yeni gelen yönetim kurulu üyelerinin Kimlik Fotokopisi–Nüfus Kayıt Örneği-İkametgâh.;
16 - (2 Adet) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (1 Asıl 1 Fotokopi)
17 - (2 Adet) Denetçi Raporu ( Denetim Zorunluluğu Olan Şirketlerde )
TASFİYE SONU :
1 - ( 2 Adet ) Dilekçe (Tasfiye Memurları tarafından imzalanmış),
2 – ( 3 adet ) Tasfiye Sonuna İlişkin Noter Tasdikli Genel Kurul Toplantı Tutanağı ( 2 Asıl – 1 Fotokopi ) (TTK 64/4 – 375/f ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı)
3 – ( 2 adet ) Hazır Bulunanlar Listesi ( 1 Asıl – 1 Fotokopi )
4 – (1 Adet ) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı, (Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde)
5 – (2 Adet ) Yönetim Kurulu Gündem Kararı
6 – (2 Adet) Gündemin Yayınlandığı Gazete
7 – (2 Adet) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,
8 - (2 Adet) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (1 Asıl 1 Fotokopi)
9 - (2 Adet) Denetçi Raporu ( Denetim Zorunluluğu Olan Şirketlerde )
10 - (2 Adet) Genel Kurulca onaylanmış tasfiye memuru imzalı son ve kesin bilanço ( Asıl )
11 – ( 1 Adet ) Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne tasfiye sonu bilançosu için yatırılan damga vergisi ücretinin tahsil edildiğine ilişkin Vergi Dairesi Alındısı makbuzu Aslı
12 - Şirket alacaklılarına yapılan çağrı ilanlarına ilişkin gazeteler,(3 İlan gazetesi)

13- Mal Beyanı Yazısı (2 Adet) 

MERKEZ NAKLİ:

1 – ( 2 adet ) Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış)

2 – ( 2 adet ) Noter Tasdikli Merkez Nakline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ( Asıl ) ( Yeni Metin Yazılı )  

3 – ( 2 adet ) Merkez Nakline İlişkin Tadil Metni (Bakanlık Temsilcisi ve divan üyelerince imzalı)

4 – ( 2’ şer Adet ) Yönetim Kurulu,Ortaklar  ve Yetkililerine Ait Kimlik Fot.–Nüfus Kayıt Örn.– İkametgâh ( Asıl 5 – ( 1 Adet ) Belediye Adres Tespit Yazısı ( Asıl )

6 – ( 2 Adet ) Kira Kontratı veya Tapu Senedi ( İşyeri kendisine ait ise ) ( 1 Asıl 1 Fotokopisi )

7 – ( 2 Adet ) Taahhütname (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış)

8 – ( 1 Adet ) Hükmü Şahıs Oda Kayıt Beyannamesi ( Tüzel kişi ) (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış)

9 – (1 Adet ) Meslek Grubu Yazısı (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış)

10 – ( 3 adet ) Noter Tasdikli Genel Kurul Toplantı Tutanağı (Anasözleşmenin değişen maddesinin yeni şekli

          tam metin olarak yer almalı) (2 asıl - 1 fotokopi), (TTK 64/4 – 375/f ye göre GKTM defterine

           yapıştırılmalı)

 11 – ( 2 adet ) Hazır Bulunanlar Listesi ( 1 Asıl – 1 Fotokopi )

12 – (1 Adet ) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı, (Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık

                 Temsilcisi bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde)
 13 – (2 Adet ) Yönetim Kurulu Gündem Kararı

14 – (2 Adet) Gündemin Yayınlandığı Gazete

15 – (2 Adet) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,
16 – (2 Adet ) Şirket yetkililerine ait Tescil İmza Beyannamesi (Ticaret Sicil Müdürlüğünde hazırlanacak )

 

 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ:

1 – ( 2 adet ) Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),
2 – ( 3 adet ) Adres Değişikliğine ait Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Kararı ( 2 Asıl – 1 Fotokopi )

3 – ( 1 Adet ) Belediye Adres Tespit Yazısı ( Asıl )

4 – ( 2 Adet ) Kira Kontratı veya Tapu Senedi ( İşyeri kendisine ait ise ) (Asıl)

5 – ( 2 Adet ) Taahhütname (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

 

 

SERMAYE ARTTIRIMI :

1 – ( 2 adet ) Dilekçe( Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış)

2 – ( 2 adet ) Noter Tasd.Sermaye Artırımı Yönetim Krl.Karar Sureti ( Kararda Yeni Metin Yazılı)

3 – ( 2 adet ) Sermaye Artırımına İlişkin Ait Tadil Metni (Bakanlık Temsilcisi ve divan üyelerince imzalı)

4 – ( 3 adet ) Noter Tasdikli Genel Kurul Toplantı Tutanağı ( 2 Asıl – 1 Fotokopi ) (TTK 64/4 – 375/f ye göre

                  GKTM defterine yapıştırılmalı)

5 – ( 2 adet ) Hazır Bulunanlar Listesi  ( 1 Asıl – 1 Fotokopi )

6 – (1 Adet ) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı, (Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık Temsilcisi

                    bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde)
7 – (2 Adet ) Yönetim Kurulu Gündem Kararı

8 – (2 Adet) Gündemin Yayınlandığı Gazete

9 – (2 Adet) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,

10 - ( 2 Adet ) Sermaye artırımının türüne göre yönetim kurulunca düzenlenmiş beyan,
11 – ( 2 adet ) Eski sermayenin ödendiğine dair YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi ( Asıl )

12 – ( 2 adet ) Sermayenin arttırılan kısmının onbindedördünün Rekabet Kurumunun T.Halk Bankası A.Ş.Ankara

                     Kurumsal Şubesinde bulunan 80000011 nolu hesabına yatırıldığını gösteren imzalı banka dekontu

13 - (1 Adet ) Artırılan nakdi sermayenin %25’inin ödendiğine dair banka dekontu.
14 - (2 Adet) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (1 Asıl 1 Fotokopi)

15 - (2 Adet) Denetçi Raporu ( Denetim Zorunluluğu Olan Şirketlerde )

16 - (2 Adet) Bilanço-Gelir Tablosu (Bilanço'ya ait Vergi Dairesine yatırılmış Damga Vergisi Makbuzu)

                      Yönetim Kurulu tarafından İmzalı-Kaşeli   

17 - (2 Adet) Sermaye artırımının iç kaynaklardan yapılması halinde, iç kaynaklardan karşılanan tutarın

                  şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan genel kurul tarafından onaylanmış

                 yıllık bilançosuna bağlı olarak düzenlenen YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi aslı,
18 - (2 Adet ) Şirket sermayesi ayni sermaye konularak arttırılıyor ise;
     a) Artırılan ayni sermayenin değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından

         hazırlanmış değerleme raporları,
b)Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacakyazı  

     c) Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı            

        bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,
19 - ( 2 Adet ) Rüçhan haklarının sınırlandırılması veya kaldırılmasının gerekçelerini, yeni payların

 primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini, primin nasıl hesaplandığını gösterir yönetim kurulu raporu,
20 - ( 2 Adet ) Genel kurulun şirket sözleşmesinin değiştirilmesine, yönetim kuruluna sermayenin    

       artırılması konusunda yetki verilmesine dair kararı ile yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına

       ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, imtiyazlı pay sahipleri

       özel kurulunun alacağı kararın noter onaylı örneği ile genel kurul kararına olumsuz oy verenlerin, en

       az nisabı oluşturan sayıda imzalarını içeren liste ve ortak bir tebligat adresi,
21 - ( 2 Adet ) Artırılan sermayeyi temsil eden payların tamamı değişik esas sözleşmede taahhüt edilmemiş ise iştirak taahhütnamesi,

 

HİSSE DEVRİ:

Şirket nama yazılı hisse senedi çıkartmış ise;

1 – ( 2 adet ) Dilekçe( Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış)

2 – ( 2 adet ) Hisse Devrine İlişkin Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Kurul Karar Sureti ( Asıl ) 

3 – ( 2 adet ) Noter Tarafından Onaylı Pay Defteri İlgili Sayfaları (1 Asıl - 1 Fotokopi  )

4 – ( 2 adet ) Hisse Devir Mukavelesi ( Sözleşmesi ) ( Alan ve Satan Tarafından Islak İmzalı ) ( Asıl )

5 - ( 2 Adet ) Hisse devir kararında sermayenin kısmen veya tamamen ödendiğinin beyan edilmesi

        zorunlu değildir; ancak, kararda belirtilmesi durumunda sermayenin ödendiğinin tespitine

        ilişkin YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi aslı,
6 – ( 2’ şer adet ) Yeni Giren Ortak Var ise Ait Kimlik Fotokopisi–Nüfus Kayıt Örneği-İkametgâh

7 – ( 2 adet ) Tüzel kişilik ortak oluyor ise;Noter Tasdikli Tüzel kişiliğin iştirak ve temsilci kararı ( Asıl )
        Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.
        Tüzel kişiliğin en son müdür seçimini gösterir T.Sicili Gazetesi veya noter onaylı imza sirküleri aslı (1 adet),
        Tüzel Kişiliğin temsilcisinin Kimlik Fotokopisi–Nüfus Kayıt Örneği-İkametgâh ( 2 şer Adet )

HİSSE DEVRİ (Tek Paylı Şirkete Düşme)

1) Şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğu, tek pay sahibinin adı, soyadı, yerleşim yeri (ikâmetgahı), vatandaşlığı, Türk vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarasının belirtildiği Noter onaylı Yönetim Kurulu Kararı (2 asıl -1 fotokopi)

Not:

(a) Pay sahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim kurulu bildirimi aldığı tarihten itibaren  yedi  gün içinde, şirketin  tek pay  sahipli bir anonim  şirket  olduğunu  tescil  ve ilan ettirir. Ayrıca, hem şirketin tek pay sahipli olarak kurulması hem de payların tek kişide toplanması hâlinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir. Aksi hâlde doğacak zarardan, bildirimde bulunmayan pay sahibi ve tescil ve ilanı yaptırmayan yönetim kurulu sorumludur. (TTK. M.338/2)

(b) Mevcut Anonim Şirket Yönetim Kurulu Esas Sözleşmede Yazılı Sayıdan Farklı Bir Sayıda Seçilecekse Veya Yönetim Kuruluna Dışarıdan Herhangi Bir Üye Girecekse Esas Sözleşmenin İlgili Maddelerinde Tadil Yapılması Gerekmektedir.

Şirket nama veya hamiline yazılı hisse senedi çıkartmamış ise;

1 – ( 2 adet ) Dilekçe( Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış)

2 – ( 2 adet ) Noterden düzenlenmiş hisse devir sözleşmesi ( Asıl )
3 – ( 2 adet ) Hisse Devrine İlişkin Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Kurul Karar Sureti ( Asıl )  

4 – ( 2 adet ) Noter Tarafından Onaylı Pay Defteri İlgili Sayfaları (1 Asıl - 1 Fotokopi  )

5 - ( 2 Adet ) Hisse devir kararında sermayenin kısmen veya tamamen ödendiğinin beyan edilmesi

        zorunlu değildir; ancak, kararda belirtilmesi durumunda sermayenin ödendiğinin tespitine

        ilişkin YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi aslı,
6 – ( 2’ şer adet ) Yeni Giren Ortak Var ise Ait Kimlik Fotokopisi–Nüfus Kayıt Örneği-İkametgâh

7 – ( 2 adet ) Tüzel kişilik ortak oluyor ise;Noter Tasdikli Tüzel kişiliğin iştirak ve temsilci kararı ( Asıl )
        Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.
        Tüzel kişiliğin en son müdür seçimini gösterir T.Sicili Gazetesi veya noter onaylı imza sirküleri aslı (1 adet),
        Tüzel Kişiliğin temsilcisinin Kimlik Fotokopisi–Nüfus Kayıt Örneği-İkametgâh ( 2 şer Adet )

 

  • Hisse devrinde tescil zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

 

 

 

YÖNETİM KURULU ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ :

1 – ( 2 adet ) Dilekçe( Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış)

2 - ( 2 adet ) Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Karar Örneği (İstifa ve ilk genel kurul toplantısının onayına

                     sunulmak üzere üye atanmasına, görev dağılımı, temsil ve ilzamına ilişkin) ( Asıl )  

3 - ( 2 Adet ) Pay sahipleri dışından seçilen Yönetim Kurulu Üyelerin görevi kabul ettiklerine dair

                    imzalı beyan belgesi, (Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri yazılı )
4 - (2 Adet )  Tüzel kişinin Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi

                  adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin

                  noter onaylı yetkili organ kararı 

5 – ( 2 adet ) Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilere ait Tescil İmza Beyannamesi ( Ticaret Sicil Müdürlüğü veya noterde hazırlanacak )

6 – ( 2’ şer adet ) Yeni Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yetkililerine Ait Kimlik Fotokopisi–Nüfus Kayıt Örneği-

                     İkametgâh Belgesi ( Asıl ) 


 YÖNETİM KURULUNCA MÜDÜRLERE VERİLEN TEMSİL VE İLZAM :

  • Şirket ana sözleşmesinde hüküm bulunması şartıyla;

1 – ( 2 adet ) Dilekçe( Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış)

2 – ( 2 adet ) Müdür atanması, temsil ve ilzama ilişkin Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Kurul Kararı  ( Asıl )

3 - ( 2 Adet)  Pay sahipleri dışından seçilen müdürlerin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan

           belgeleri (Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri yazılı )

4 – ( 2 adet ) Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilere ait Tescil İmza Beyannamesi ( Ticaret Sicil Müdürlüğünde veya noterde hazırlanacak )

12 – ( 2’ şer adet ) Müdürlere Ait Kimlik Fotokopisi–Nüfus Kayıt Örneği- İkametgâh Belgesi ( Asıl ) 

ORTAĞIN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ:

1 – ( 2 adet ) Dilekçe( Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış)

2 - (2 Adet) Adı ve soyadı değişikliğine ilişkin noter onaylı Yönetim Kurulu Karar Örneği (Asıl )

3 - (2 Adet) Adı veya soyadı değişikliğini gösterir kesinleşme şerhli mahkeme kararı aslı veya mahkeme

                   ya da noter onaylı örneği

4 - (2 Adet) Adı/Soyadı değişen kişi şirket yetkilisi  ise ve imzası değişiyorsa Yetkilisine Ait Tescil İmza

                   Beyannamesi ( Asıl ) ( Ticaret Sicil Müdürlüğünde veya noterde hazırlanacak )

5 – ( 2’ şer adet ) Yeni Çıkartılan Kimlik Fotokopisi–Nüfus Kayıt Örneği-İkametgâh

6 - (2 Adet ) Soyadı değişikliği evlenmeden dolayı ise; evlilik cüzdanının noter onaylı örneği veya   

        Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği,Kimlik Fotokopisi ve İkametgah (Asıl )

 

ORTAĞIN VEFATI :

 

 

1 – ( 2 Adet ) Dilekçe (Şirket Yetkilileri Tarafından İmzalı ve Kaşeli )

2 - (2 Adet) Veraset ilamının kesinleşme şerhli aslı veya mahkeme onaylı yada noter onaylı örneği 
3 - (2 Adet) Ortağın vefatına ilişkin noter onaylı Yönetim Kurulu  Karar Örneği ( Asıl ),
4 – ( 2 adet ) Noter Tarafından Onaylı Pay Defteri İlgili Sayfaları (1 Asıl - 1 Fotokopi  )

5 – ( 2’ şer adet ) Yeni Giren Ortak Var ise Ait Kimlik Fotokopisi–Nüfus Kayıt Örneği-İkametgâh

6 – ( 2 adet ) Mirasçılardan reşit olmayan kişi olup da anne ve babasıyla yada anne veya babadan

      herhangi biri ile ortak oluyor ise; kesinleşme şerhli mahkemeden alınan kayyım kararı aslı veya

     mahkemeden yada noter onaylı örneği, kayyım olarak atanan kişinin T.C. Kimlik

     numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi,kayyımın Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus  

     kayıt örneği ve İkametgah (Asıl )

 

 

 

 

SİGORTA ACENTELİĞİ:

1 – ( 2 adet ) Dilekçe (Yönetim Kurulu  Tarafından İmzalı ve Kaşeli )

2 – ( 2 adet ) Sigorta Acenteliğinin Alındığına İlişkin Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Karar Sureti ( Asıl )

3 – ( 3 Adet ) Acentelik Sözleşmesi (2 Asıl – 1 Fotokopi  )

4 – ( 4 Adet ) Noter Tasdikli Acentelik Vekâletnamesi ( 2 Asıl – 2 Fotokopi )


ACENTELİĞİNİN FESHİ:

1 - ( 2 Adet ) Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)
2 - (4 Adet ) Noter onaylı acentelik sözleşmesi fesihnamesi (2 asıl - 2 fotokopi) .

Turizm Seyahat Acenteliği İşletme Adını İlk Alma:

1.
Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),
2. Turizm seyahat acenteliği işletme adı alınmasına ilişkin noter onaylı
yönetim kurulu karar örneği (2 asıl - 2 fotokopi),
3. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın unvan alma ile ilgili izin yazısı aslı veya noter onaylı örneği (1 asıl, 1 fotokopi).

Turizm Seyahat Acenteliği İşletme Adının Devri:
Devir eden için;

1.
Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),
2. Noterden düzenlenmiş devir sözleşmesi (2 asıl - 2 fotokopi),
3. Turizm seyahat acenteliği işletme adının devir edilmesine ilişkin noter onaylı
yönetim kurulu karar örneği (2 asıl - 2 fotokopi),
4. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın unvan devrine ilişkin izin yazısı aslı veya noter onaylı örneği (1 asıl - 1 fotokopi).

Devir alan için;

1.
Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),
2. Noterden düzenlenmiş devir sözleşmesi (2 asıl, 2 fotokopi),
3. Turizm seyahat acenteliği işletme unvanının devir alınmasına ilişkin noter onaylı
yönetim kurulu karar örneği (2 asıl - 2 fotokopi),
4. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın unvan devrine ilişkin izin yazısı aslı veya noter onaylı örneği (1 asıl - 1 fotokopi).

ŞUBE KAPANIŞI:

1 – ( 2 adet ) Dilekçe (Yönetim Kurulu  Tarafından İmzalı ve Kaşeli )

2 – ( 2 adet ) Şube Kapanışına İlişkin Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Karar Sureti ( Asıl )

3 - ( 1adet ) Şubenin merkezi başka bir Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden kayıtlı ise;
                  Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden onaylı, şirketin en son yönetim kurulu üyelerini  

                 gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.

 

TASFİYEYE GİRİŞ :

1 – ( 2 adet ) Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış )

2 – (2 adet ) Noter Tasdikli Genel Kurul Toplantı Tutanağı ( 2 Asıl ) (TTK 64/4 – 375/f ye göre              

                  GKTM defterine yapıştırılmalı)  

3 – ( 2 adet ) Hazır Bulunanlar Listesi  ( 1 Asıl – 1 Fotokopi )

4 – (1 Adet ) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı, (Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık Temsilcisi

                    bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde)
5 – (2 Adet ) Yönetim Kurulu Gündem Kararı

6 – (2 Adet) Gündemin Yayınlandığı Gazete

7 – (2 Adet) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,

8 – ( 2 adet ) Tasfiyeye Geçiş ve Sebebine İlişkin Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Karar Sureti ( Asıl )

9 – ( 2 adet ) Yetkililer Tarafından İmzalı ve Kaşeli Tasfiye Başlangıç Bilançosu ( varsa mizan) ( Asıl )

10 – ( 2 adet ) Tasfiye Memurlarına Ait Tasfiye Halinde ibaresi eklenmiş Tescil İmza Beyannamesi ( Asıl )

11 – ( 2’ şer adet ) Tasfiye Memurlarına Ait Kimlik Fotokopisi–Nüfus Kayıt Örneği-İkametgâh

12 – ( 1 Adet ) Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne tasfiye başlangıç bilançosu için yatırılan damga vergisi ücretinin

                         tahsil edildiğine ilişkin Vergi Dairesi Alındısı makbuzu Aslı

13 - ( 2 Adet ) Pay sahipleri dışından seçilen tasfiye memurlarının görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı  

                     beyan belgesi,
14 - ( 1 Adet) Alacaklılara çağrı ilan metni (3 ilan ) (Şirket yetkili tasfiye memurları tarafından imzalı).

15 - ( 2’ şer adet ) Değişmesi halinde yeni gelen yönetim kurulu üyelerinin Kimlik Fotokopisi–Nüfus Kayıt

                    Örneği-İkametgâh.;
16 - (2 Adet) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (1 Asıl 1 Fotokopi)

17 - (2 Adet) Denetçi Raporu ( Denetim Zorunluluğu Olan Şirketlerde )

 

 Tasfiye Memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır.

TASFİYE SONU :

1 - ( 2 Adet )  Dilekçe (Tasfiye Memurları tarafından imzalanmış),
2 – ( 3 adet )  Tasfiye Sonuna İlişkin Noter Tasdikli Genel Kurul Toplantı Tutanağı ( 2 Asıl – 1 Fotokopi ) (TTK

                    64/4 – 375/f  ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı)

3 – ( 2 adet ) Hazır Bulunanlar Listesi  ( 1 Asıl – 1 Fotokopi )

4 – (1 Adet ) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı, (Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık Temsilcisi

                    bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde)
5 – (2 Adet ) Yönetim Kurulu Gündem Kararı

6 – (2 Adet) Gündemin Yayınlandığı Gazete

7 – (2 Adet) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,  
8 - (2 Adet) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (1 Asıl 1 Fotokopi)

9 - (2 Adet) Denetçi Raporu ( Denetim Zorunluluğu Olan Şirketlerde )

10 - (2 Adet) Genel Kurulca onaylanmış tasfiye memuru imzalı son ve kesin bilanço ( Asıl )
11 – ( 1 Adet ) Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne tasfiye sonu bilançosu için yatırılan damga vergisi ücretinin

                         tahsil edildiğine ilişkin Vergi Dairesi Alındısı makbuzu Aslı

12 -  Şirket alacaklılarına yapılan çağrı ilanlarına ilişkin gazeteler,(3 İlan gazetesi)

 

 

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ / MADDE TADİLATI :

1 – ( 2 adet ) Dilekçe( Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış)

2 – ( 1 adet ) Şirket Anasözleşmesinin Değişen Maddesine İlişkin Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Kurul Karar

                     Sureti ( Asıl ) ( Yeni Metin Yazılı )  

3 – ( 2 adet ) Şirket Anasözleşmesinin Değişen Maddesine İlişkin Tadil Metni (Bakanlık Temsilcisi ve

                   divan üyelerince imzalı) ( Asıl )
4 – (2 adet ) Noter Tasdikli Genel Kurul Toplantı Tutanağı ( 2 Asıl ) (TTK 64/4 – 375/f ye göre

                  GKTM defterine yapıştırılmalı)

5 – ( 2 adet ) Hazır Bulunanlar Listesi  ( 1 Asıl – 1 Fotokopi )

6 – (1 Adet ) Bakanlık Temsilcisi Atama Yazısı (Asıl )

7 – (2 Adet ) Yönetim Kurulu Gündem Kararı

8 – (2 Adet) Gündemin Yayınlandığı Gazete

9 – (2 Adet) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,
10 - (2 Adet) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (1 Asıl 1 Fotokopi)

11 - (2 Adet) Denetçi Raporu ( Denetim Zorunluluğu Olan Şirketlerde )

12 - (2 Adet) Bilanço-Gelir Tablosu (Bilanço'ya ait Vergi Dairesine yatırılmış Damga Vergisi Makbuzu)

                      Yönetim Kurulu tarafından İmzalı-Kaşeli   

13 - ( 2 Adet ) Bakanlık iznine tabi olmayan şirketler için internet sitesinde yayınlanması da zorunlu

                    olan yönetim kurulu tarafından karara bağlanmış değişiklik taslağının değiştirilecek mevcut

                    hüküm ile birlikte (eski ve yeni şeklini içerir tadil metni) şirket esas sözleşmesinde

                    gösterilen şekilde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan gazete aslı,
14 - ( 2 Adet ) Genel kurulun şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin kararı, imtiyazlı pay

                  sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun alacağı

                   kararın noter onaylı örneği.

 

Dijital imza: Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda NVİ’den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebildiğinden, yeni kimlik kartı kullanan yetkililerinin imza beyanı vermesine gerek yoktur.

Yetki kabul: şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin yetki kabul işlemleri MERSİS  “Yetki Kabul İşlemleri” modülünden yapılmalıdır.

Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde;
Kimlik belgelerinin (Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, ve noter onaylı Türkçe tercümeli pasaport aslı gibi) yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması gerekmektedir.
Yabancı uyruklu vatandaşlara düzenlenecek imza beyannamelerinde kişilerin yeminli tercüman ile birlikte yeminli tercüman tutanağının aslını ibraz etmeleri gerekmektedir.

Bucak Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017